تبلیغات کلیکی به ازای هر کلید واژه

Adwords-0 0 موجود است

با ورود حداکثر 1400 کاربر
متوسط تعداد ورود کاربر 270 نفر
حداکثر کلید واژه بصورت نامحدود
هزینه کلیک حداقل یک سنت
اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ
مشاوره سئو رایگان

Adwords-1 0 موجود است

با ورود حداکثر 2000 کاربر
متوسط تعداد ورود کاربر 400 نفر
حداکثر کلید واژه بصورت نامحدود
هزینه کلیک حداقل یک سنت
اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ
مشاوره سئو رایگان

Adwords-2 0 موجود است

با ورود حداکثر 3000 کاربر
متوسط تعداد ورود کاربر 600 نفر
حداکثر کلید واژه بصورت نامحدود
هزینه کلیک حداقل یک سنت
اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ
مشاوره سئو رایگان

Adwords-3 0 موجود است

با ورود حداکثر 5000 کاربر
متوسط تعداد ورود کاربر 1000 نفر
حداکثر کلید واژه بصورت نامحدود
هزینه کلیک حداقل یک سنت
اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ
مشاوره سئو رایگان

Adwords-4 0 موجود است

با ورود حداکثر 10000 کاربر
متوسط تعداد ورود کاربر 2000 نفر
حداکثر کلید واژه بصورت نامحدود
هزینه کلیک حداقل یک سنت
اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ
مشاوره سئو رایگان