میزبانی مطمین فضای وب سایت شما

با ضمانت 99.8 % آپ تایم

میزبانی برنزی

محل سرورها کشور آلمان می باشد

 • 3گیگا بایت فضای میزبانی
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • 5 زیر دامنه
 • 5 پایگاه داده
میزبانی نقره ای

محل سرورها کشور آلمان می باشد

 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • 10 زیر دامنه
 • 10 پایگاه داده
میزبانی طلایی

محل سرورها کشور آلمان میباشد

 • 10گیگا بایت فضای میزبانی
 • 50 گیگا بایت پهنای باند
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پایگاه داده
میزبانی ویژه

محل سرورها کشور آلمان می باشد

 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پایگاه داده