پشتیبانی فنی و امنیتی وب سایت

پشتیبانی وب سایت پلن طلائی

شامل 10 درخواست تغییر در ماه با بازه زمانی 48 ساعت کاری جهت انجام

پشتیبانی وب سایت پلن نقره ای

شامل 5 درخواست تغییر در ماه با بازه زمانی 48 ساعت کاری جهت انجام

پشتیبانی وب سایت پلن برنزی

شامل 3 درخواست تغییر در ماه با بازه زمانی 48 ساعت کاری جهت انجام